til forsiden]

 
 AT9: Sandhed, beviser og argumenter
n  n


Den lidt mere usandsynlige konstellation oldtidskundskab, matematik og dansk fandt sammen under arbejdet med almen studieforberedelse om sagen 'Sandhed, beviser og argumenter' (eller med den måske lidt mere umiddelbart forståelige titel 'Hvad er sandhed?'). Tesen er kort fortalt, at både matematik, filosofi og retorik (og vel egentlig alle menneskelige forsøg på at forstå, begribe og agere verden) arbejder hen imod det vi skiftevis kalder det 'sande' eller 'rigtige'. Og i vores forsøg på at forankre vores verden i en forståelse der ikke bare er meninger eller tro, opstiller vi forskellige metoder, argumenter og beviser for at kunne forsikre os selv om, at vi ikke bare svæver kaotisk og målløst rundt i et usammenhængende univers.    

Eleverne har fået den udfordrende opgave at formulere problemer der demonstrerer en forståelse af både fagenes indbyrdes ligheder (mht. metode og sagen 'sandhed') og hvordan disse fag sammen kan belyse bevidstheden om vores mangfoldige forståelser af begrebet sandhed og hvordan den har betydning og har haft betydning for centrale ideer i vores verden som f.eks. etik, videnskabsteori, filosofi, retorik og matematik. Men helt centralt er spørgsmålet: "Hvad pokker er egentligt sandt og rigtigt, og hvordan kan vi vide det? Kan vi overhovedet vide det?"

 

De anvendte tekster giver som i de fleste AT-forløb et bredt billede og et langt perspektiv i forhold til dets sag, og dette forløb er ingen undtagelse: fra Thales, Platon, Aristoteles og Marcus Aurelius i antikken til moderne matematikere, videnskabsmænd og filosoffer som Descartes, Wiles, Einstein, Bertrand Russell, Popper og Fermat og aktuelle spørgsmål og kontroversielle emner som den foreslåede ændring af abortlovgivningen og udsagn om den globale opvarmning.

Matematik præsenterer eleverne for forskellige typer af logiske slutninger og de begreber der arbejdes med indenfor faget, og de får indsigt i hvordan matematikere har kæmpet som besatte for at bevise formler hvis nytteværdi og anvendelighed allerede for længst var indiskutable. Matematikken bruges som eksemplet på den sanseerfaringsmæssigt 'rene' argumentation og teori der alligevel kan efterprøves empirisk. Som i dansk og oldtidskunskab opbygges der en terminologi der dækker både metode, argumentation/bevisførelse og sandhedsgrader.

Dansk anskuelliggør den mundtlige argumentation som den ser ud i dag som en sproglig strategi og som retorisk bevisførelse. Eleverne får vigtige indblik i hvordan vi som både mundtligt og skriftligt ræsonnerende individer benytter os af meget fastlagte og forudsigelie manøvrer, referencer og begreber.


I oldtidskundskab fremlægges antikkens tidligste ideer om sandhed og argumentation indenfor filosofi, matematik og retorik, og hele den videnskabsteoretiske tradition anskueliggøres gennem møder med toneangivende filosoffer. De centrale tekster er Platons Theaitetos og dele af Sokrates' Forsvarstale, samt en tekst med titlen "Retorik til Herennius" fra Christensen og Tortzens Romersk Antologi. Tanken er, at eleverne igennem disse tekster præsenteres for tekster der både repræsenterer forskellige former for og grader af sandheder, argumenter og bevisførelser, men som også forholder sig til disse. Udover dette bygges der i f.eks. Forsvarstalen og i Bertrand Russells teorier også bro mellem bevisførelse, etik og sandhedssøgen.

Foreslåede materialer til AT9-ressourcerummet (oldtidskundskab):
Uddrag fra Platons Theaitetos (Sokrates spørger Theaitetos: "hvad er sandhed", og svaret lyder bl.a.: "sanseindtryk")
Uddrag fra Platons Sokrates' Forsvarstale (typisk Sokrates' angreb på pathos-appeltypen og retorikken som helhed)
Uddrag fra anonym: Retorik til Herennius (lære i retorik blottet for etiske overvejelser - f.eks. ifht. "uhæderlige" sagstyper)
Idepapir med tekstbokse a la UVMs ressourcerum (især orienteret imod den filosofiske/epistemologiske tradition: link)
Uddrag fra Ciceros De Oratore (især indledningen, bl.a. om problemstillingen "gør talekunsten skade eller gavn?")
Uddrag fra Marcus Aurelius' Meditationer (etiske og blandede overvejelser)

se kildeangivelser på ressource-siden

Emner til eksemplificering af retoriske virkemidler: abortlovgivning, ungdomshusets rydning, Muhammed-tegningerne, etc.
Emner med en markant etisk dimension: debat om sportsudøveres ret til "usportslige" handlinger (f.eks. i LPS på TV2)

Til ministeriets lidt kortfattede beskrivelse lavede vi en lidt kommenteret udgave der burde tage højde for eventuelle uklarheder. Beskrivelsen kan ses her

 


  Emnet 'Hvad er sandhed' blev lavet af Nina Holm Pedersen (Matematik) og Dorte Pedersen (Dansk)